Fri08182017

Aktualizacja07:34:00 AM GMT

Back Regulamin
+ 0
+ 0
Redakcja netFORMATOR.pl

Regulamin

§1. Wprowadzenie

1. Niniejszy dokument określa zasady korzystania ze społecznościowego serwisu informacyjnego pod adresem netFormator.pl, dalej zwanego NetFormatorem.pl. NetFormator.pl jest prywatnym serwisem społecznościowym. Serwis tworzony jest przez zalogowanych użytkowników. Czynne korzystanie z serwisu wymaga akceptacji zasad poniższego regulaminu.

2. Osobą czuwająca nad funkcjonowaniem serwisu pod względem technicznym oraz merytorycznym jest Administrator serwisu. .

3. Administrator w celu realizacji serwisu NetFormator.pl powołuje zespół zwany dalej Redakcją.

4. Uczestnicy publikujący w serwisie NetFormator.pl zamieszczający artykuły, publikacje, fotoreportaże, opinie itp. formy przekazywania swoich wartości intelektualnych zwani są w dalszej części Użytkownikami. Użytkownik winien przejść proces rejestracji.

5. Użytkownik bierny – użytkownik nie posiadający konta w serwisie, użytkownik który nie przeszedł procesu rejestracji. Ma on prawo wyrażania swoich opinii w komentarzach. Administrator lub Redakcja mają prawo moderować wypowiedzi tych uczestników.

6. Użytkownik aktywny - użytkownik zarejestrowany w serwisie, posiadający konto, członek społeczności portalu. (dziennikarz, reporter, felietonista) Użytkownicy odpowiednio od swojej aktywności przyporządkowywane będą mieli rangi (czytelnik, autor, redaktor, wydawca). Z nadanego stopnia wynikać będą przyporządkowane prawa związane z formą publikowania, edytowania materiałów zamieszczanych w serwisie. Prawa te nadaje Redakcja.

7. Umieszczane w serwisie artykuły, publikacje, fotoreportaże, opinie itp. formy przekazywania swoich wartości intelektualnych, zwane są w dalszej części Produktami.

8. Administrator oraz redakcja zastrzegają sobie prawo do przyznawania i odbierania uprawnień czynnym użytkownikom. W szczególności odbywać się to będzie poprzez zautomatyzowany proces.

§2. Usługi

1. Celem Serwisu NetFormator.pl jest umożliwienie Użytkownikom zamieszczania Produktów na stronie serwisu. Zamieszczając w/w „produkty” Użytkownik wyraża automatycznie zgodę na ich oceniania oraz komentowanie.

2. Korzystanie z Serwisu NetFormator.pl jest dobrowolne, jedynym warunkiem czynnego uczestnictwa jest rejestracja Użytkownika z podaniem logo Użytkownika, podstawowych danych osobowych oraz adresu e-mail, na który po rejestracji zostanie wysłany klucz aktywujący usługę.

3. Serwis NetFormator.pl może również zamieszczać na swojej stronie informacje o produktach i usługach firm i osób wspierających działalność stowarzyszenia. O ilości w/w informacji decydować będzie Redakcja. Reklamowanie w serwisie stron i produktów bez porozumienia z administracją jest zabronione. Administrator i Redakcja zastrzega sobie prawo do wyciągania wniosków dyscyplinarnych wobec użytkowników łamiących tę zasadę.

4. Obowiązkiem Administratora i Redakcji jest dołożenie wszelkich starań by serwis funkcjonował w sposób ciągły i prawidłowy. Wszelkie jednak przypadki nieprawidłowego i nieciągłego funkcjonowania serwisu nie mogą być podstawą roszczeń użytkowników i podmiotów wspierających umieszczających swoje produkty w serwisie NetFormator.pl. Administracja i Redakcja zastrzega sobie prawo do okresowego wyłączania serwisu w celu przeprowadzenia czynności technicznych związanych z jego funkcjonowaniem.

§3. Użytkownicy

1. W Serwisie mogą się zarejestrować osoby fizyczne oraz prawne (Użytkownicy), zarówno z Polski jak i zagranicy, zamierzające korzystać z Serwisu.

2. Korzystając z Serwisu, Użytkownik deklaruje, iż zapoznał się z Regulaminem i Zasadami korzystania z serwisu NetFormator.pl oraz zobowiązuje się do ich przestrzegania.

3. Poprzez uczestnictwo w serwisie NetFormator.pl Użytkownik wyraża zgodę na:

a. gromadzenie, przetwarzanie, przechowywanie, utrwalanie, udostępnianie i usuwanie swoich danych osobowych przez Administratora w zakresie niezbędnym do prawidłowego funkcjonowania serwisu NetFormator.pl oraz przetwarzanie tych danych (ustawa z 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych Dz.U.Nr 133 z 1997) przez Administratora w celu promocji produktów i firm;

b. bezpłatne rozpowszechnianie i publikowanie swojej twórczości w serwisie NetFormator.pl za pośrednictwem sieci Internet dla nieograniczonej liczby osób;

c. otrzymywanie informacji handlowych od Administratora oraz partnerów i kontrahentów Administratora w rozumieniu art. 10 ust. 2 Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. Nr 144, poz. 1204).

4. Użytkownik ma prawo prezentować w serwisie NetFormator.pl, dowolne treści, pod warunkiem że:

a. stanowią one dzieło autora i nie są obciążone prawami lub roszczeniami osób trzecich, bądź autor otrzymał zgodę rzeczywistego autora materiałów na wykorzystanie ich w celach publikacji, co musi być zaznaczone w komentarzu do artykułu podczas zamieszczania go w serwisie NetFormator.pl;

b. spełniają określone przez Redakcję (w rozumieniu punktu 4) normy poprawności językowej;

c. nie są sprzeczne z obowiązującymi normami obyczajowymi;

d. nie powstały z naruszeniem prawa,

e. spełniają one objętościowo kryteria pozwalające je sklasyfikować jako artykuł (odpowiednia ilość znaków)

5. Użytkownik może w dowolnym momencie uzupełniać bądź zmieniać dane kontaktowe w serwisie NetFormator.pl.

5. Użytkownik może w dowolnym momencie usunąć swoje artykuły opublikowane w serwisie NetFormator.pl, pod warunkiem, że nie są one afiliowane przez redakcję. Użytkownik otrzymał możliwość reprezentowania redakcji netFORMATOR.pl w celu zrealizowania, opracowania materiału.

6. Zarówno na stronach profilu Użytkownika, jak i w pozostałych częściach serwisu NetFormator.pl zabrania się umieszczania treści uznawanych powszechnie za wulgarne lub obraźliwe, propagujące przemoc lub nakłanianie do niej, propagujące wartości nazistowskie , treści obraźliwe ze względu na kolor skóry, wyznanie czy odmienne poglądy polityczne czy seksualne i inne niezgodne z ogólnie przyjętymi normami społecznymi..

7. Korzystając z serwisu NetFormator.pl Użytkownik zobowiązuje się do:

a. przestrzegania Regulaminu;

b. przestrzegania niniejszych Zasad korzystania z serwisu NetFormator.pl;

c. przestrzegania obowiązujących w RP przepisów prawa;

d. poszanowania praw innych Użytkowników serwisu NetFormator.pl.

8. Do atrybutów Użytkownika należą:

1. Nazwa Użytkownika - ciąg maksymalnie 20 znaków ustalany jednorazowo w momencie rejestracji w Serwisie, który w żadnym późniejszym momencie nie może zostać zmieniony;

2. imię i nazwisko - podawane w momencie rejestracji, w żadnym późniejszym momencie nie mogą zostać zmienione; dopuszcza się sytuację dodania nazwiska w przypadku wyjścia za mąż lub powrotu do nazwiska panieńskiego (którego nie można zmienić);

3. avatar (graficzny symbol Użytkownika) - obraz, którego wielkość zostanie automatycznie zmieniona przez system do wymiarów 64x64px. Dopuszczalne formaty avatarów to pliki JPG, GIF, animowany GIF lub PNG. Avatar może zostać zmieniony przez Użytkownika w dowolnym momencie dowolną liczbę razy.

§4. Redakcja

1. Redakcja serwisu NetFormator.pl może odmówić publikacji bądź usunąć z serwisu bez podania przyczyn Produkty, które nie spełniają warunków podanych w punkcie 3.4. (patrz również pkt 7).

2. Redakcja ma prawo zablokować konto Użytkownika na skutek działań sprzecznych z zasadami korzystania z serwisu NetFormator.pl lub Regulaminem. 4.3. Blokada może zastać ustanowiona na określony czas, bądź też bezterminowo.

3. Redakcja nie jest zobowiązana do informowania Użytkownika o odmowie publikacji artykułu lub blokadzie konta Użytkownika.

§5. Artykuły

1. Tytuły artykułów zamieszczanych przez Użytkowników są widoczne na stronie głównej serwisu NetFormator.pl, w odpowiedniej kategorii, natychmiast po ich zamieszczeniu.

2. Zamieszczając artykuł w serwisie NetFormator.pl należy:

a. wybrać odpowiednią sekcję oraz kategorię. W przypadku wyboru przez autora dla artykułu sekcji - "nieprzypisany" Administartor oraz moderatorzy mogą  go przypisać do uznaniowej sekcji i kategorii zgodnie z zamieszczonymi z nim treściami;

b. podać tytuł;

c. podać treść nagłówka;

d. podać treść artykułu;

f. opcjonalnie dodać zdjęcia do artykułu.

3. Nie istnieje ograniczenie długości artykułu, chyba że Redakcja postanowi inaczej.

4. Nie należy zamieszczać samodzielnie artykułów na stronie startowej jest to decyzja Redakcji

5. Użytkownik zamieszczając artykuł w Serwisie oświadcza, iż jest jego autorem i dany artykuł nie jest obciążony prawami osób trzecich.

6. Jeżeli w treści Produktu znajdują się fragmenty autorstwa innych osób, Użytkownik ma obowiązek poinformować o tym w komentarzu autorskim, podając źródło ich pochodzenia pod rygorem usunięcia pracy oraz blokady konta Użytkownika.

7. Redakcja serwisu NetFormator.pl, może odmówić publikacji Produktu będącego autorstwa innego niż Użytkownika, nie podając przyczyn.

 

§6. Produkty Polecane

1. Produkty Polecane to Produkty wyróżnione przez Redakcję serwisu NetFormator.pl.

2. Wybór ten może być dokonany nie częściej niż raz na 24h.

3. Produkty Polecane siłą rzeczy są wybierane spośród Produktów posiadających najwyższą ocenę użytkowników. Wysoka ocena nie gwarantuje jednak wyróżnienia Produktu. Produkty polecane muszą charakteryzować się szczególnymi walorami językowymi, ciekawą i aktualną tematyką.

4. Produkt, do którego Użytkownik nie dodał zdjęcia, nie może stać się Produktem Polecanym.

5. Komentarze Użytkowników umieszczone pod Produktem Polecanym, które nie dotyczą samego Produktu, mogą zostać usunięte.

§7. Usuwanie Produktów

1. Zamieszczony Produkt może zostać tymczasowo zawieszony, trwale zablokowany, całkowicie usunięty z serwisu NetFormator.pl lub edytowany przez Administratora lub Redakcję jeżeli:

a. jest sprzeczny z Regulaminem, prawem autorskim oraz prawem obowiązującym w Polsce;

b. znajduje się w nieodpowiedniej kategorii;

c. zawiera treści niecenzuralne;

d. zawiera treści nawołujące do przemocy, nienawiści lub nietolerancji;

e. zawiera treści obraźliwe wobec Użytkowników serwisu NetFormator.pl lub innych osób;

f. zawiera treści reklamowe (kryptoreklama);

g. w rażący sposób narusza zasady ortograficzne, stylistyczne języka polskiego lub zasady formatowania tekstu;

2. Administrator lub Redakcja serwisuNetFormator.pl mogą wspomagać się również dodatkowymi kryteriami usunięcia, o których powiadamiają autora artykułu.

3. O zawieszeniu artykułu Użytkownik jest informowany odpowiednim jednorazowym komunikatem.

4. Od zawieszenia, zablokowania lub usunięcia artykułu z serwisu NetFormator.pl nie ma odwołania.

§8. Komentarze

1. Użytkownicy mogą komentować Produkty zamieszczone przez innych Użytkowników serwisu NetFormator.pl. Komentując, Użytkownik zobowiązany jest do przestrzegania zasad dobrego wychowania, netykiety, a w szczególności do:

a. nie używania wyrazów powszechnie uznawanych za niecenzuralne;

b. wyrażania swoich poglądów, o ile nie kolidują one z polskim prawem, netykietą lub Regulaminem serwisu NetFormator.pl.

c. ponoszenia odpowiedzialności cywilnej i karnej za treść i formę swoich wypowiedzi.

2. Komentarze nie mogą zawierać treści obraźliwych ani działających na niekorzyść osób trzecich.

3. Komentarze uznane za mściwe lub sprzeczne z zasadami ujętymi w Regulaminie mogą zostać usunięte przez Redakcję a Użytkownik pociągnięty do odpowiedzialności zgodnej z prawem.

4. Każdy zamieszczony przez Użytkownika Produkt może zostać przez niego usunięty. Usunięcie Produktu przez Użytkownika nie zwalnia go z odpowiedzialności za szkody jakie on spowodował.

5. Użytkownik może usunąć komentarze znajdujące się na stronie jego Profilu Użytkownika oraz stronach jego Produktów.

§9. Ocenianie Produktów

1. Użytkownicy mogą oceniać zamieszczone Produkty zgodnie ze swoją wolą na plus lub minus.

§10. Ocena aktywności

1. Za swoją aktywność w serwisie NetFormator.pl, użytkownicy zdobywają punkty.

2. Punkty przyznawane są według tabeli dostępnej w dziale Pomocy: Ocena Aktywności.

3. Liczba zgromadzonych punktów ma swoje odzwierciedlenie w gwiazdkach, które są widoczne na stronie użytkownika oraz przy jego artykułach.

§11. Ograniczenia odpowiedzialności

1. Administrator serwisu NetFormatora.pl nie ponosi odpowiedzialności za naruszenie praw autorskich bądź innych praw Użytkowników przez osoby trzecie. W szczególności Administrator nie ponosi odpowiedzialności za nieuprawniony użytek dzieła przez inne osoby lub ich publikację w jakiejkolwiek postaci.

2. Administrator serwisu NetFormator.pl nie ponosi odpowiedzialności za naruszenie przez Użytkowników praw autorskich oraz innych praw osób trzecich.

3. Administrator serwisu NetFormator.pl nie ponosi odpowiedzialności za nieuprawnioną zmianę danych Użytkowników przez osoby trzecie przy użyciu hasła danego Użytkownika.

4. Administrator serwisu NetFormator.pl nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie szkody majątkowe poniesione przez Użytkownika, powstałe na skutek uczestnictwa w serwisie NetFormator.pl, chyba że są one skutkiem umyślnych działań Administratora.

§12 Wnioski dyscyplinarne

1. Administracja i Redakcja ma prawo do zastosowania wobec użytkowników łamiących regulamin takich sankcji jak:

a) ostrzeżenie

b) nagana połączona z utratą uprawnień

c) zawieszenie konta użytkownika

d) ban (skasowanie konta)

§13. Likwidacja serwisu NetFormator.pl

  1. W razie likwidacji serwisu NetFormator.pl wszystkie dane i Produkty Użytkowników będą trwale usunięte z serwerów bez uprzedniego powiadamiania Użytkowników.

2. W przypadku ewentualnych roszczeń właściwym do rozstrzygania sporów jest Sąd Rejonowy w Częstochowie.

§14. Zmiany Zasad korzystania z serwisu NetFormator.pl

  1. Administrator zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszych Zasad, zobowiązując się przy tym powiadomić Użytkowników o ewentualnych zmianach na stronach serwisu NetFormator.pl.

§15 Postanowienie końcowe

1. Regulamin wchodzi w życie z dniem 19.11. 2010r.. Użytkownicy zarejestrowani przed tym terminem, nie akceptujący regulaminu proszeni są o kontakt z Administratorem. Brak kontaktu użytkownika i powiadomienia administracji o chęci skasowania konta do dnia 31. 10. 2010 r. będzie oznaczać akceptację regulaminu.

 


§1. Wprowadzenie

1. Niniejszy dokument określa zasady korzystania z społecznościowego serwisu informacyjnego pod adresem netFormator.pl, dalej zwanego NetFormatorem.pl

2. Serwis NetFormator.pl jest udostępniany przez Adama Sokołowskiego, zwanego dalej Administratorem, który jest jego pomysłodawcą i właścicielem. Założeniem Administratora jest przekazanie praw autorskich do NetFormatora.pl, stowarzyszeniu promującemu Częstochowę, region częstochowski oraz województwo śląskie.

3. Administrator w celu realizacji serwisu NetFormator.pl powołuje zespół zwany dalej Redakcją.

4. Uczestnicy publikujący w serwisie NetFormator.pl zamieszczający artykuły, publikacje, fotoreportaże, opinie itp. formy przekazywania swoich wartości intelektualnych zwani są w dalszej części Użytkownikami.

5. Umieszczane w serwisie artykuły, publikacje, fotoreportaże, opinie itp. formy przekazywania swoich wartości intelektualnych, zwane są w dalszej części Produktami.

 

§2. Usługi

1. Celem Serwisu NetFormator.pl jest umożliwienie Użytkownikom zamieszczania Produktów na stronie serwisu. Zamieszczając w/w „produkty” Użytkownik wyraża automatycznie zgodę na ich oceniania oraz komentowania.

2. Korzystanie z Serwisu NetFormator.pl jest dobrowolne, jedynym warunkiem uczestnictwa jest rejestracja Użytkownika z podaniem logo Użytkownika, podstawowych danych osobowych oraz adresu e-mail, na który po rejestracji zostanie wysłany klucz aktywujący usługę.

3. Serwis NetFormator.pl może również zamieszczać na swojej stronie informacje o produktach i usługach firm i osób wspierających działalność stowarzyszenia. O ilości w/w informacji decydować będzie Redakcja.

 

§3. Użytkownicy

 

1. W Serwisie mogą się zarejestrować osoby fizyczne oraz prawne (Użytkownicy), zarówno z Polski jak i zagranicy, zamierzające korzystać z Serwisu.

2. Korzystając z Serwisu, Użytkownik deklaruje, iż zapoznał się z Regulaminem i Zasadami korzystania z serwisu NetFormator.pl oraz zobowiązuje się do ich przestrzegania.

3. Poprzez uczestnictwo w serwisie NetFormator.pl Użytkownik wyraża zgodę na:

a. gromadzenie, przetwarzanie, przechowywanie, utrwalanie, udostępnianie i usuwanie swoich danych osobowych przez Administratora w zakresie niezbędnym do prawidłowego funkcjonowania serwisu NetFormator.pl oraz przetwarzanie tych danych (ustawa z 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych Dz.U.Nr 133 z 1997) przez Administratora w celu promocji produktów i firm;

b. bezpłatne rozpowszechnianie i publikowanie swej twórczości w serwisie NetFormator.pl za pośrednictwem sieci Internet dla nieograniczonej liczby osób;

c. otrzymywanie informacji handlowych od Administratora oraz partnerów i kontrahentów Administratora w rozumieniu art. 10 ust. 2 Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. Nr 144, poz. 1204).

4. Użytkownik ma prawo prezentować w serwisie NetFormator.pl, dowolne treści, pod warunkiem że:

a. stanowią one dzieło autora i nie są obciążone prawami lub roszczeniami osób trzecich, bądź autor otrzymał zgodę rzeczywistego autora materiałów na wykorzystanie ich w celach publikacji, co musi być zaznaczone w komentarzu do artykułu podczas zamieszczania go w serwisie NetFormator.pl;

b. spełniają określone przez Redakcję (w rozumieniu punktu 4) normy poprawności językowej;

c. nie są sprzeczne z obowiązującymi normami obyczajowymi;

d. nie powstały z naruszeniem prawa.

5. Użytkownik może w dowolnym momencie usunąć swoje artykuły opublikowane w serwisie NetFormator.pl.

6. Użytkownik może w dowolnym momencie uzupełniać bądź zmieniać dane kontaktowe w serwisie NetFormator.pl.

7. Zarówno na stronach profilu Użytkownika, jak i w pozostałych częściach serwisu NetFormator.pl zabrania się umieszczania treści uznawanych powszechnie za wulgarne lub obraźliwe, propagujące przemoc lub nakłanianie do niej, propagujące wartości nazistowskie , treści obraźliwe ze względu na kolor skóry, wyznanie czy odmienne poglądy polityczne czy seksualne i inne niezgodne z ogólnie przyjętymi normami społecznymi..

8. Korzystając z serwisu NetFormator.pl Użytkownik zobowiązuje się do:

a. przestrzegania Regulaminu;

b. przestrzegania niniejszych Zasad korzystania z serwisu NetFormator.pl;

c. przestrzegania obowiązujących w RP przepisów prawa;

d. poszanowania praw innych Użytkowników serwisu NetFormator.pl.

9. Do atrybutów Użytkownika należą:

1. Nazwa Użytkownika - ciąg maksymalnie 20 znaków ustalany jednorazowo w momencie rejestracji w Serwisie, który w żadnym późniejszym momencie nie może zostać zmieniony;

2. imię i nazwisko - podawane w momencie rejestracji, w żadnym późniejszym momencie nie mogą zostać zmienione; dopuszcza się sytuację dodania nazwiska w przypadku wyjścia za mąż lub powrotu do nazwiska panieńskiego (którego nie można zmienić);

3. avatar (graficzny symbol Użytkownika) - obraz, którego wielkość zostanie automatycznie zmieniona przez system do wymiarów 64x64px. Dopuszczalne formaty avatarów to pliki JPG, GIF, animowany GIF lub PNG. Avatar może zostać zmieniony przez Użytkownika w dowolnym momencie dowolną liczbę razy.

 

§4. Redakcja

 

1. Redakcja serwisu NetFormator.pl może odmówić publikacji bądź usunąć z serwisu bez podania przyczyn Produkty, które nie spełniają warunków podanych w punkcie 3.4. (patrz również pkt 7).

2. Redakcja ma prawo zablokować konto Użytkownika na skutek działań sprzecznych z zasadami korzystania z serwisu NetFormator.pl lub Regulaminem. 4.3. Blokada może zastać ustanowiona na określony czas, bądź też bezterminowo.

3. Redakcja nie jest zobowiązana do informowania Użytkownika o odmowie publikacji artykułu lub blokadzie konta Użytkownika.

 

§5. Artykuły

 

1. Tytuły artykułów zamieszczanych przez Użytkowników są widoczne na stronie głównej serwisu NetFormator.pl, w odpowiedniej kategorii, natychmiast po ich zamieszczeniu.

2. Zamieszczając artykuł w serwisie NetFormator.pl należy:

1. wybrać odpowiednią kategorię, rodzaj i region dla artykułu;

2. podać 3 tytuły: krótki, średni i długi;

3. podać treść nagłówka;

4. podać treść artykułu;

5. opcjonalnie dodać zdjęcia do artykułu.

3. Nie istnieje ograniczenie długości artykułu, chyba że Redakcja postanowi inaczej.

4. Użytkownik zamieszczając artykuł w Serwisie oświadcza, iż jest jego autorem i dany artykuł nie jest obciążony prawami osób trzecich.

5. Jeżeli w treści Produktu znajdują się fragmenty autorstwa innych osób, Użytkownik ma obowiązek poinformować o tym w komentarzu autorskim, podając źródło ich pochodzenia pod rygorem usunięcia pracy oraz blokady konta Użytkownika.

6. Redakcja serwisu NetFormator.pl, może odmówić publikacji Produktu będącego autorstwa innego niż Użytkownika, nie podając przyczyn.

§6. Produkty Polecane

1. Produkty Polecane to Produkty wyróżnione przez Redakcję serwisu NetFormator.pl.

2. Wybór ten może być dokonany nie częściej niż raz na 24h.

3. Produkty Polecane siłą rzeczy są wybierane wśród Produktów posiadających najwyższą ocenę użytkowników. Wysoka ocena nie gwarantuje jednak wyróżnienia Produktu. Produkty polecane muszą charakteryzować się szczególnymi walorami językowymi, ciekawą i aktualną tematyką.

4. Produkt, do którego Użytkownik nie dodał zdjęcia, nie może stać się Produktem Polecanym.

5. Komentarze Użytkowników umieszczone pod Produktem Polecanym, które nie dotyczą samego Produktu, mogą zostać usunięte.

 

§7. Usuwanie Produktów

 

1. Zamieszczony Produkt może zostać tymczasowo zawieszony, trwale zablokowany, całkowicie usunięty z serwisu NetFormator.pl lub edytowany przez Administratora lub Redakcję jeżeli:

a. jest sprzeczny z Regulaminem, prawem autorskim oraz prawem obowiązującym w Polsce;

b. znajduje się w nieodpowiedniej kategorii;

c. zawiera treści niecenzuralne;

d. zawiera treści nawołujące do przemocy, nienawiści lub nietolerancji;

e. zawiera treści obraźliwe wobec Użytkowników serwisu NetFormator.pl lub innych osób;

f. zawiera treści reklamowe (kryptoreklama);

g. w rażący sposób narusza zasady ortograficzne, stylistyczne języka polskiego lub zasady formatowania tekstu;

2. Administrator lub Redakcja serwisuNetFormator.pl mogą wspomagać się również dodatkowymi kryteriami usunięcia, o których powiadamiają autora artykułu.

3. O zawieszeniu artykułu Użytkownik jest informowany odpowiednim jednorazowym komunikatem.

4. Od zawieszenia, zablokowania lub usunięcia artykułu z serwisu NetFormator.pl nie ma odwołania.

 

§8. Komentarze

 

1. Użytkownicy mogą komentować Produkty zamieszczone przez innych Użytkowników serwisu NetFormator.pl. Komentując, Użytkownik zobowiązany jest do przestrzegania zasad dobrego wychowania, netykiety, a w szczególności do:

a. nie używania wyrazów powszechnie uznawanych za niecenzuralne;

b. wyrażania swoich poglądów, o ile nie kolidują one z polskim prawem, netykietą lub Regulaminem serwisu NetFormator.pl.

c. ponoszenia odpowiedzialności cywilnej i karnej za treść i formę swoich wypowiedzi.

2. Komentarze nie mogą zawierać treści obraźliwych ani działających na niekorzyść osób trzecich.

3. Komentarze uznane za mściwe lub sprzeczne z zasadami ujętymi w Regulaminie mogą zostać usunięte przez Redakcję a Użytkownik pociągnięty do odpowiedzialności zgodnej z prawem.

4. Każdy zamieszczony przez Użytkownika Produkt może zostać przez niego usunięty. Usunięcie Produktu przez Użytkownika nie zwalnia go z odpowiedzialności za szkody jakie on spowodował.

5. Użytkownik może usunąć komentarze znajdujące się na stronie jego Profilu Użytkownika oraz stronach jego Produktów.

§9. Ocenianie Produktów

1. Użytkownicy mogą oceniać zamieszczone Produkty zgodnie ze swoją wolą na plus lub minus.

§10. Ocena aktywności

1. Za swoją aktywność w serwisie NetFormator.pl, użytkownicy zdobywają punkty.

2. Punkty przyznawane są według tabeli dostępnej w dziale Pomocy: Ocena Aktywności.

3. Liczba zgromadzonych punktów ma swoje odzwierciedlenie w gwiazdkach, które są widoczne na stronie użytkownika oraz przy jego artykułach.

§11. Ograniczenia odpowiedzialności

1. Administrator serwisu NetFormatora.pl nie ponosi odpowiedzialności za naruszenie praw autorskich bądź innych praw Użytkowników przez osoby trzecie. W szczególności Administrator nie ponosi odpowiedzialności za nieuprawniony użytek dzieła przez inne osoby lub ich publikację w jakiejkolwiek postaci.

2. Administrator serwisu NetFormator.pl nie ponosi odpowiedzialności za naruszenie przez Użytkowników praw autorskich oraz innych praw osób trzecich.

3. Administrator serwisu NetFormator.pl nie ponosi odpowiedzialności za nieuprawnioną zmianę danych Użytkowników przez osoby trzecie przy użyciu hasła danego Użytkownika.

4. Administrator serwisu NetFormator.pl nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie szkody majątkowe poniesione przez Użytkownika, powstałe na skutek uczestnictwa w serwisie NetFormator.pl, chyba że są one skutkiem umyślnych działań Administratora.

§12. Likwidacja serwisu NetFormator.pl

1. W razie likwidacji serwisu NetFormator.pl wszystkie dane i Produkty Użytkowników będą trwale usunięte z serwerów bez uprzedniego powiadamiania Użytkowników.

§13. Zmiany Zasad korzystania z serwisu NetFormator.pl

1. Administrator zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszych Zasad, zobowiązując się przy tym powiadomić Użytkowników o ewentualnych zmianach na stronach serwisu NetFormator.pl.

Grupy dyskusyjne

Copyright (c) netFORMATOR.pl